VietTUG.org - old forum

id = 1103, parent = 0, thread = 1103, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.24.178, time = 2006/02/01 (1138799070) ,
subject = mẹo vặt với trình xem PDF, hits = 7714, karma = 0+0-,
Với trình xem Acrobat Reader:

Phím tắt:

Control + L chuyển sang chế độ toàn màn hình hoặc ngược lại
Meta + mũi tên trái quay lại trang vừa xem
Meta + mũi tên phải quay tới ....
Control + = phóng to
Control + - thu nhỏ
Control + Meta + Del: khởi động lại

Plugins:

Xóa hết mấy cái plugin, trừ weblink.api, nó sẽ chạy rất nhanh. Nói xoá mà đừng xoá, chép các plugin không xài qua thư mục optional. Xem ví dụ:
C:\mathx\acrobat-5.0\reader\plug_ins
C:\mathx\acrobat-5.0\reader\optional