VietTUG.org - old forum

id = 110, parent = 107, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.3.77, time = 2005/09/20 (1127223355) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác có thể dùng unicode với gói vntex ( bản mới nhất ) như sau:
\usepackage[utf8]{vietnam}
% hoặc \usepackage[utf8x]{vietnam}

Thật tiếc là do winedit không hỗ trợ Unicode theo nghĩa: bác có thể mở tài liệu (unicode) trong winedt rồi biên dịch nó, nhưng bác không thể xem / đọc được tài liệu ấy. Điều này là hạn chế của winedt, không thê khắc phục được.

Bác có thể thử các Editor trên Windows hỗ trợ unicode như sau:

latexeditor
texmaker
notepad plus