VietTUG.org - old forum

id = 1070, parent = 1069, thread = 1056, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/28 (1138398067) ,
subject = Re:[email protected], hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn Kyanh. Đã nhận được, rồi phải dành thời gian thêm để tìm hiểu về cái địa chỉ này.