VietTUG.org - old forum

id = 107, parent = 0, thread = 107, catid = 10, locked = 1, moved = 0,
userid = phucluoi, ip = 84.165.110.214, time = 2005/09/20 (1127161043) ,
subject = Unicode, hits = 13552, karma = 0+0-,
Các bác có cách nào xài trực tiếp Unicode dựng sẵn, 32 bit vào TeX không ? Dùng WinEdt 5.1