VietTUG.org - old forum

id = 1056, parent = 0, thread = 1056, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.24.134, time = 2006/01/27 (1138312695) ,
subject = [email protected], hits = 1840, karma = 0+0-,
[email protected] bạn có thích kô? hãy gửi mail cho tớ kyanh a còng viettug chấm org hoặc trả lời bài viết này. Thông tin của bạn:

ID (tài khoản) tại ViệtTUG
mail của bạn để mình forward địa chỉ mới đến mail đó
[email protected] mà bạn thích

Mình không hứa trước là sẽ được ngay, vì chuyện này là... do tuxfamily.org nữa