VietTUG.org - old forum

id = 1039, parent = 1007, thread = 248, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.109.48, time = 2006/01/25 (1138177864) ,
subject = Re:Tài liệu thiết kế luận án tốt nghiệp, hits = 0, karma = 0+0-,
Nếu sắp xếp được thời gian mình sẽ dịch tài liệu hướng dẫn đi cùng với gói fancybox, bác kyanh thấy thế nào?