VietTUG.org - old forum

id = 101, parent = 100, thread = 63, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.133, time = 2005/09/16 (1126806122) ,
subject = Re:trục trặc với bảng mã TCVN3, hits = 0, karma = 0+0-,
Vụ host để /me lo. Thư thả một chút để /me test. Đã mần account cho bác ở sarovar.org rồi. Vào đó thử nhé ;!