VietTUG.org - old forum

id = 1007, parent = 1005, thread = 248, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.232.4, time = 2006/01/22 (1137933034) ,
subject = Re:Tài liệu thiết kế luận án tốt nghiệp, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn có thể dùng gói fancybox. Tải về:
ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/macr … ncybox.zip

Trong tập tin nén đó, có tậpt in fancybox.doc. Bạn hãy mở với chương trình soạn thảo TeX, lưu lại với texn là fancydoc.tex, rồi biên dịch để có tài liệu.