VietTUG.org - old forum

id = 10, parent = 5, thread = 5, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/08/29 (1125303722) ,
subject = Re:Cài đặt TeX system trên Windows, hits = 0, karma = 0+0-,
hê, để vào trang wiki nhé, bác!