VietTUG.org - old forum - categories' archive

Category = LaTeX và mọi thứ khác ;)
 1. tạo sẵn mẵu giáo án bằng Tex
 2. Lệnh tạo section (một số vấn đề...)
 3. xytree
 4. gói: ifpdf
 5. gói ctable
 6. gói: cmap
 7. gói mathdots: được cập nhật
 8. gói mới: randtext
 9. hỏi về một gói thỗ trợ sắp tài liệu tham khảo
 10. đang dịch tài liệu gói ntheorem
 11. hoán vị underline và textit * câu hỏi về macro
 12. hỏi về file twoopt.sty
 13. gói mới: boxhandle
 14. Định nghĩa gõ tắt.
 15. Đánh số trang
 16. chữ hoa, header, footer
 17. đánh số lộn ngược cho danh sách
 18. Trang trí một khoá luận
 19. Tạo một cuốn sách
 20. Chemical formulae
 21. sử dụng gói longtable
 22. thay đổi đề mục với titlesec
 23. Hai cỡ chữ
 24. Vấn đề canh lề trong tex
 25. Một vấn đề về Hearder và Footer
 26. gói mới: drafwatermark
 27. Gói AcroTeX
 28. Làm giảm cỡ chữ trong các section
 29. Sử dụng font contnav?
 30. Sử dụng font thuphap-HungLan
 31. hỏi về theoremstyle
 32. text và mbox
 33. Sử dụng gói Varioref, hyperref
 34. cong hoa xa hoi...
 35. Font chữ khi chuyển sang PDF
 36. gói xr tham khảo đến tài liệu khác
 37. đáp án hai cột thẳng hàng
 38. Cần giúp vẽ bảng
 39. giấy phép mới cho font utopia
 40. Trắc nghiệm
 41. Chương trình tạo trắc nghiệm
 42. Help me!
 43. Hỏi về gói fancy
 44. Hỏi về tablecontents
 45. Gói geometry
 46. LaTeX và con cua ???
 47. Làm sao chuyển ps2pdf đúng
 48. cho toi hoi
 49. Xin hỏi cách cài đặt gói ntheorem
 50. PDF Bookmarks
 51. cách đánh số trang theo dạng vở
 52. Gạch chân toàn bộ header
 53. Chỉnh kích thước cột, dòng
 54. hỏi cách chỉnh kích thước cột, dòng trong bảng
 55. Font size trong môi trường lstlisting
 56. Khong cai duoc miktex tu cd tai tren dien dan!!
 57. Tham chiếu đến tài liệu tham khảo
 58. Vấn đề về cỡ chữ trong MiKTex
 59. Làm bản tóm tắt luận văn bằng LaTeX, AmSTeX
 60. Một số macro tự viết. Bạn nào thấy được cứ dùng!
 61. Một số vấn đề về in ấn
 62. Khi file sty không tự nhận.
 63. gói sectionbox
 64. Font cho WinEDT
 65. Hỏi về tableofcontents và listoffigures
 66. Làm sao để đọc file
 67. Làm sao để không cho in file pdf?
 68. Độ rộng của khung chữ và tham chiếu chéo
 69. Ưu và nhược điểm khi dùng gói powerdot ?!!
 70. Giúp dùm gói amsthm
 71. sử dụng gói fancyheading
 72. Tạo bộ đề Toán với gói PROBSOLN
 73. Ví dụ cho gói PROBSOLN